Author Archives: evelin

Muraste rulapargis teostatakse remonttöid

TEADAANNE! Muraste rulapargis alustati täna remonttöödega- vahetatakse 45 vineertahvlit, värvitakse üle piirded, vajadusel teostatakse teisi pisiremonttöid. Head rulapargi kasutajad palun tagage töö tegemiseks tööruum ja suurepärane töökeskkond! Töid teostab Sessionramps OÜ (projekti maksumus 3468€, rahastab Harku vald). #rulapark #murastekülaselts #harkuvald #noored #skatepark

Harku Vallavalitsuse Ehitus- ja kasutuslubade komisjoni andis ehitusloa Kolmiku tänava allapääsu püstitamiseks Merikülas Meriküla tee ja Muraste külas Kolmiku tänav L3 maaüksustel

Harku Vallavalitsus andis 14.05.21 välja ehitusloa valgustusega lifti püstitamiseks Muraste looduskaitsealale. Vallavalitsus on ehitusloa andmise otsuses möönnud külaelanike poolt välja toodud häiringuid, kuid on pidanud avalikku huvi elanike häiringutest olulisemaks. Väljavõte ehitusloa andmise otsusest: Vallavalitsus peab Muraste küla ja Meriküla erinevas vanuseastmes ja liikumisvõimekusega elanike liikumisvõimaluste säilitamist ja parendamist, Muraste looduskaitseala senisest paremini avalikkusele tutvustamiseks eelduse loomist ning kallasrajale juurdepääsu võimaldamist avalikule huvile vastavaks, mis kaalub üles Kolmiku tänava äärsete elamumaade kasutamisel privaatsuse riive ning ehitustegevuse ja liiklusega kaasnevad keskkonnahäiringud. Ehitusluba nr 2112271/16128 asub alljärgneval lingil:

Muraste küla aktiivsed elanikud algatasid petitsiooni, kus soovitakse peatada elurajooni tupiktänava lõpus, looduskaitsealal asuva turismile suunatud lifti ja vaateplatvormi ehitus.

Petitsiooniga on võimalik tutvuda: https://petitsioon.ee/looduskaitsealalift

Jäätmemajade asukohtadest Murastes

Kogukond on andnud oma sisendi jäätmemajade asukohtade väljaselgitamiseks.

Kõige enam nähakse jäätmemaja asukohana  Coopi poe kõrval olevat ala, mis teenindaks Pankranniku piirkonna elanikke.

Pangapealse piirkond andis sisendiks küla sissesõidu nn esimese ringi ala. Mõisa piirkonda sobib jäätmemaja võimalikuks asukohaks aadress Muraste tee 20/18, mis on Muraste-Tabasalu Vabatahtlike Päästjate tegevuspaiga vahetus läheduses.

Lisaks leidis poolehoidu jäätmemaja asukoht Lee tee praeguses kontenerite asukohas. Palkoja tee äärne pakendikonteinerite asukoht tuleks kindlasti muuta külaosa sisesemaks, uuselamurajooni piirkonda. Kui see ei ole võimalik, siis näha lahendus ette lisa jäätmemaja osas Coopi kõrval oleval kinnistul.

Meie kogukond liigub õiges suunas. Hea on tõdeda, et vastanutest pooled kompostivad või kasutavad biojäätmetekonteinerit. Teisel kohal on pakendikonteiner ning paberi-ja papi saab ära panna 1/3 vastanutest oma kinnistul.

Toreda ettepanekuna laekus idee kogukonna toidu-ja teise ringi asjade jagamisesks. Kohe on võimalik digikeskkonas kasutada nt Smastswapi lahendust ning lisaks suuremad FB grupid, millega soovitame liituda.

Täname kõiki aktiivselt kaasa mõtlemast ning kel veel uus hea idee tekib, andke julgelt märku muraste@muraste.ee

Muraste külaseltsi juhatus

Muraste

Loodus kodus!

Kus peab asuma Murastes jäätmemaja?

https://bit.ly/3dxl4uQ

Kogukonnaliikmetel on võimalus kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamises. Küsime sisendit vallale edastamiseks. Kus on sobivad asukohad jäätmemajadele kodukülas.

Murastesse on planeeritud  kaks kogukondlikku jäätmemaja, kus saavad olema konteinerid:

 • vanapaberile
 • paberpakendile
 • klaaspakendile
 • plast- ja metallpakendile
 • tekstiilile
 • väike-elektroonikale ja patareidele
 • (tulevikus) konteiner biolagunevatele köögijäätmetele

Jäätmemajad võimaldavad vastavaid eraldi kogutud jäätmeliike mugavamalt ära anda kodule lähedamal ehk väheneb vajadus jäätmejaama külastada. Jäätmemajades saab olema videovalve ning isikutuvastussüsteem. Kaks maja valmivad eeldatavalt sügisel 2021. 
Ideaalis peaksid olema jäätmemajad igas külaosas: Vana-Murastes, Pangapealses, mõisa piirkonnas jne. 

Parim asukoht vastab tingimustele 

 1. maa alaele peab mahtuma maja suurusega 4 x 6m, lisaks teenindusala
 2. maa omanik peab olema Harku vald
 3. maal puuduvad maa-alused tehnovõrgud
 4. piisav maa ala prügiveoki peatumiseks 
 5. eelistatult ei ole prügiveokil vajadust tagurdamiseks  

Oma ettepanekud saate anda vormil või kirjtutada muraste@muraste.ee. Info edastame omavalitsusele 27. aprillil, peale mida jagame tulemust ka meie kodulehel ja sotsiaalmeedias. 

Muraste
Loodus kodus

Muraste Külaselts annab Pankranniku mänguväljaku Harku Vallavalitsusele

Muraste Külaseltsi juhatus võttis vastu otsustas anda Pankranniku mänguväljak üle Harku Vallavalitsusele. „Muraste küla puhkeplats (Pankranniku mänguväljaku I ja II etapp) oli esimene suur investeeringu projekt, mida külaselts peale asutamist eest hakkas vedama aastatel 2011-2012“ meenutab toonane projektijuht ja kauaaegne juhatuse liige Katrin Krause. Mänguväljak rajati Harku valla maale, projekti eelarve oli kokku 60 070 eurot, millest Leader (Nelja Valla Kogu)  rahastas 90% ja Harku vald 10%. Mänguvälja vajab iga aastaselt 2-4 korda tehnilist kontrolli, lisaks rahalist eelarvet halduskuludeks ja remondiks. Tänaseks on puitkonstruktsioonid amortiseerunud ja uute rajatiste taastamine maksab  pea 10 000 eurot ning kahjuks ei ole Muraste Külaseltsil sellist rahalist võimekust, nentis juhatuse liige Katrin. Kümne aasta jooksul on Muraste kogukonnas väga paljud inimesed panustanud vabatahtlikult Pankranniku mänguväljakusse – niitnud ja trimmerdanud muru, rohinud, koristanud prügi, värvinud ja remontinud aeda ja väljaku konstruktsioone ning teinud rahalisi annetusi. Täname südamest kõiki vabatahtlikke ja panustajaid, kes on hea seisnud selle eest, et meie küla lastel oleks vahva mängupaik.  Soovime Pankranniku mänguväljakule pikka iga ja loodame, et koostöös Harku Vallavalitsusega saame pakkuda meie küla lastele ja peredele kvaliteetset vaba aja veetmise võimalust rekonstrueeritud väljaku näol.

Küsitluse tulemused seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu

Muraste Külaselts viis perioodil 8.-11.03.21 läbi küsitluse Muraste küla elanikele seoses planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tn lõppu. Küsitlusele vastas 275 inimest. Vastajatest 88% olid Muraste küla elanikud ja 12% olid märkinud elukohaks muu piirkonna Harku vallas (Suurupi, Tabasalu, Meriküla, Liikva, Ilmandu). Vastajatest kõige aktiivsemad olid Kolmiku ja Kolmikkaare tn piirkonna elanikud, kust vastajaid oli 105.  Lepalaane ja Pangapealse tn piirkonnast laekus 36 vastust ja kõige vähem vastuseid (11) laekus Hindreku elurajoonist ja nn vana Muraste piirkonnast. Ülejäänud jagunesid: Lee tee ja endiste suvilarajoonide piirkond 32, Muraste mõisa piirkond 34, Tüve tn piirkond 23, muud piirkonnad 32 vastust.

Täpsemalt loe küsitluse tulemustest: