Külaseltsi juhatuse koosolek 21.01.21

Teemad:

Mänguväljaku ja rulapargi remonttöödest

Tegime vallale ettepaneku rahastada atraktsioonide remonti ja väljavahetamist rulapargis ja Pankranniku mänguväljakul. Tegemist on avalikus kasutuses olevate objektidega.

Põhjaristi pst haljastus

Vald on teinud ettepaneku teha asendusistutusi st toetada istikutega, et rajad Põhjaristi pst kirsiallee, mille kastmise, tööd ja heakorra võtavad kanda kohalikud elanikud. Töörühm teaviab elanikke avanenud võimalusest.

Liikluskorraldusest

Andsime vallale liikluskorradluse muudatussoovidest teada, vastused ei ole meile tähtaegselt laekunud. Vormistame lisapäringu jaanuari viimasel nädalal ja teeme ettepaneku seltsi ja kogukonnaga kohtumiseks.

Välijõusaali rajamine

Kaasava eelarve raames sai meie projekt II koha, vormistame ettepaneku vallale lisaeelarve raames rajada Murastesse välijõusaal.

KIK projekt tigude võõrliikide tõrjumiseks

Otsustati kokku kutsuda veebruari esimesel nädalal töörühm huvitatud isikutest.

Eelolevad sündmused

Ettepanek korraldada 13. veebruaril Saatpalu ja Rebase kontsert. Öömatka toimumine

Otsustati viiruspuhangu tõttu mõlemad sündmused ära jätta.

Treeningud ja huviringid jätkavad tegevust esimesel võimalusel.

Arengukava

Märtsis kutsutakse kokku töörühm ja külakoosolek arengukava koostamiseks uueks perioodiks.