Harku Vallavalitsuse Ehitus- ja kasutuslubade komisjoni andis ehitusloa Kolmiku tänava allapääsu püstitamiseks Merikülas Meriküla tee ja Muraste külas Kolmiku tänav L3 maaüksustel

Harku Vallavalitsus andis 14.05.21 välja ehitusloa valgustusega lifti püstitamiseks Muraste looduskaitsealale. Vallavalitsus on ehitusloa andmise otsuses möönnud külaelanike poolt välja toodud häiringuid, kuid on pidanud avalikku huvi elanike häiringutest olulisemaks. Väljavõte ehitusloa andmise otsusest: Vallavalitsus peab Muraste küla ja Meriküla erinevas vanuseastmes ja liikumisvõimekusega elanike liikumisvõimaluste säilitamist ja parendamist, Muraste looduskaitseala senisest paremini avalikkusele tutvustamiseks eelduse loomist ning kallasrajale juurdepääsu võimaldamist avalikule huvile vastavaks, mis kaalub üles Kolmiku tänava äärsete elamumaade kasutamisel privaatsuse riive ning ehitustegevuse ja liiklusega kaasnevad keskkonnahäiringud. Ehitusluba nr 2112271/16128 asub alljärgneval lingil:

Muraste küla aktiivsed elanikud algatasid petitsiooni, kus soovitakse peatada elurajooni tupiktänava lõpus, looduskaitsealal asuva turismile suunatud lifti ja vaateplatvormi ehitus.

Petitsiooniga on võimalik tutvuda: https://petitsioon.ee/looduskaitsealalift