Reklaamiteenuste kord ja hinnakiri

Muraste külaseltsi teabe avaldamise kord

Kinnitatud Muraste külaseltsi juhatuse 15. oktoobri 2014. a otsusega

§ 1. Korra eesmärk
Kord määratleb info vahenduseks mõeldud teabekanalid, teabe liigid ja teabe avaldamise protsessid ning toob välja erandid korra rakendamisel.

§ 2. Pakutavad teabekanalid
(1) Muraste külaseltsi teabekanalid on külaseltsi e-posti loend, sotsiaalmeedia Facebook Muraste külaseltsi seinaleht ja muraste.ee veebileht. Teabekanalite vahendusel jõutakse vähemalt 500 Muraste pereni. Koos Facebooki seina ja koduleheküljega levib teave 2000-3000 inimeseni. Külaseltsi teabekanalitega liitujate arv kasvab iga kuuga.

(2) Tasuta avaldab Muraste külaselts teavet:
1) külaseltsi kohta;
2) külaseltsi poolt korraldatavate ürituste kohta;
3) riigi-, kohaliku omavalitsuse ning muude MTÜ-de poolt tasuta pakutavate teenuste ja kaupade kohta;
4) avalikkust puudutava teabe kohta;
5) heategevuse kohta (vabatahtlik abi, kinkimine).
(3) Tasu eest avaldab Muraste külaselts teavet, mis ei liigitu käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 1-5 alla.

§ 3. Tasu määrad
(1) Teabekanalites avaldatav ühekordne teabe avaldamine maksab 10 €. Nimetatud tasu kannab teabe omanik Muraste külaseltsi arvelduskontole EE707700771008624144.
(2) Ühekodne avaldamine on teate ühekordne edastamine külaselti e-posti aadressaatidele ja kuvamine 30 kalendripäeva jooksul muraste.ee ja facebook.com/MurasteKylaselts kodulehel.

§ 4. Nõuded teabele
(1) Avaldatav teave peab vastama järgmistele nõuetele:
1) kogu teabe tekstiline ja kujunduslik sisu peab olema avaldamiskõlbulik ja lõpuni viimistletud;
2) olema kooskõlas reklaamiseaduse ning heade tavadega;
3) teabega fail ei tohiks ületada 1 MB;
4) teabega fail peab olema JPEG-formaadis.
(2) Külaselts ei vastuta avaldatava teabe sisu eest.

§ 5. Teabe avaldamise protsess
(1) Paragrahvi 4 nõuetele vastav teave saadetakse teabe omaniku poolt Muraste külaseltsi e-posti aadressile kogukonnakeskus@muraste.ee.
(2) Külaselts kooskõlastab vajadusel teabe koos teabe omanikuga.
(3) Kooskõlastuse saanud teabe avaldamiseks tasub teabe omanik paragrahvis 3 toodud tasu.
(4) Teave avaldatakse külaseltsi poolt kolme töö päeva jooksul alates tasu laekumisest. Kiireloomulise teabe korral on võimalik protsessi kokkuleppel kiirendada.
(5) Teave kuulub avaldamisele ühekordselt paragrahvi 2 lõikes 1 toodud teabekanalites.
(6) Soovi korral on võimalik tasu eest osta teabe avaldamist mitu korda.
(7) Mõjuva kaebuse korral on külaseltsil õigus teave eemaldada teabekanalitest viivitamata.

§ 6. Erandid
(1) Külaseltsi juhatuse otsuse alusel on õigus loobuda paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud tasust ning avaldada teave tasuta.
(2) Erisättena on kokkuleppel külaseltsi juhatusega võimalik tasuda teabe avaldamise eest esemelise või rahalise annetusega Muraste Heatoe Fondi. Annetatava toote või teenuse hind ei või olla väiksem, kui käesolevas korras kehtestatud tasu määr.

§ 7. Korra jõustumine
Käesolev kord jõustub selle kinnitamisega Muraste külaseltsi juhatuse poolt.