Põhikiri

MTÜ Muraste Külaselts sai alguse kodukandi arengu eest hea seista tahtvate elanike koosistumistest ja mõttevahetustest. Üsna kiiresti jõuti arusaamale, et koos tegutsedes on võimalik tekkinud ideed ellu viia. Mõte luua külaselts oli meelt mööda paljudele Muraste kandi elanikele – nii loodigi 28.aprillil 2009. aastal MTÜ Muraste külaselts.

MURASTE KÜLASELTS MTÜ PÕHIKIRI

Kinnitatud 28. aprilli 2009 sõlmitud asutamislepinguga, muudetud 25. mai 2016 ja 16. novembri 2017 üldkoosoleku otsusega

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing nimetusega Muraste Külaselts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja demokraatlikel põhimõtetel.
1.2. Seltsi tegevuspiirkond on Harku valla Muraste kant.
1.3. Seltsi asukoht on Muraste küla, Harku vald, 76905, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.4. Selts juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

2. SELTSI EESMÄRK JA ÜLESANDED
2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on Muraste kandi seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine ja kandi harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.
2.2. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on Seltsi ülesanded:
2.2.1. piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava koostamine ning selles kavandatud tegevuste elluviimine;
2.2.2. ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna küsimustes ja koostöö edendamine kohaliku omavalitsusega;
2.2.3. piirkonna vabaajakeskuse väljaarendamine;
2.2.4. piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele ja jäädvustamisele kaasaaitamine;
2.2.5. piirkonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine ja vahendamine;
2.2.6. rahaliste ja muude vahendite hankimine ja vahendamine kogukonnale;
2.2.7. säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete realiseerimine;
2.2.8. igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.

3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
3.2. Peale asutajaliikmete võib seltsi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasuma seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu
3.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

4. SELTSIST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Seltsist väljaastumiseks esitab seltsi liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamisele järgnevast päevast, kui avalduses ei ole märgitud hilisemat aega.
4.2. Juhatuse otsusel võib seltsi liikme seltsist välja arvata kui ta:
4.2.1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
4.2.2. on korduvalt rikkunud korduvalt seltsi põhikirja;
4.2.3. on olulisel määral kahjustanud seltsi mainet;
4.2.4. on esitanud Seltsi liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
4.3. Seltsi liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma väljaarvamise küsimuse arutamisel sõnaõigusega. Koosoleku aeg tuleb talle teatavaks teha vähemalt 2 nädalat enne toimumist kirjalikult või e-postiga. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 2/3 juhatuse liikmetest.
4.4. Seltsist väljaastunud või väljaarvatud liige on kohustatud likvideerima oma võlgnevused Seltsi ees.

5. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Seltsi liikmel on õigus:
5.1.1. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul;
5.1.2. olla valitud seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
5.1.3. osaleda seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
5.1.4. saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta;
5.1.5. teha ettepanekuid seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
5.2. Seltsi liige on kohustatud:
5.2.1. võtma osa seltsi tegevusest;
5.2.2. täitma seltsi põhikirja ja seltsi üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
5.2.3. tasuma seltsi liikmemaksu määratud tähtajaks;
5.2.4. teatama seltsi juhatusele arvestuse pidamiseks ja info edastamiseks oma kontaktandmed ja kontaktandmete muutumisel teavitama juhatust sellest 1 kuu jooksul;
5.2.5. heastama seltsi varale tekitatud kahju;
5.2.6. hoidma ja kaitsma seltsi nime ja mainet.

6. ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS
6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
6.2. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses sätestatule:
6.2.1. juhatuse liikmete arvu määramine; juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.2. revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine,
6.2.3. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtaja määramine;
6.2.4. seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6.2.5. nõusoleku andmine tehingute sooritamiseks, mille väärtus on 10 000 eurot ja rohkem. [Üldkoosoleku otsus 25.05.2016]
6.2.6. muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud seltsi teiste organite pädevusse.

7. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE
7.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
7.1.1. aastaaruande kinnitamiseks;
7.1.2. kui et nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;
7.1.3. muudel juhtudel, kui see on seltsi huvides vajalik.
7.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab juhatus vähemalt 2 nädalat enne selle toimumise päeva avaliku teate, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikult või e-postiga. Seltsi liikmel on õigus kolme päeva jooksul teate kättesaamisest lisada päevakorda täiendavaid punkte.
7.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/10 seltsi liikmetest või nende esindajatest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenutest või nende esindajatest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 1/10  seltsi liikmetest, kutsub juhatus kõige varem nädala ja kõige hiljem kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust  [Üldkoosoleku otsus 16.11.2017]
7.4. Seltsi eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.
7.5. Seltsi põhikirja muutmiseks ja seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

8. JUHATUS
8.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab vähemalt 5-liikmeline juhatus. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.  [Üldkoosoleku otsus 16.11.2017]
8.2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt avalikul hääletamisel 3 aastaks.
8.3. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada seltsi kõikides õigustoimingutes.
8.4. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolthäälteenamusega, kui põhikiri ei sätesta teisiti.

9. JÄRELVALVE
9.1. Seltsi üldkoosolek valib avalikul hääletusel kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, kelle ülesandeks on järelevalve seltsi majandustegevuse ning vara ja vahendite seisundi üle.
9.2. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru üldkoosolekule vähemalt üks kord majandusaasta jooksul.
9.3. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekul sõnaõigusega.

10. SELTSI MAJANDUSTEGEVUS JA SELTSI VARA
10.1. Selts peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.
10.2. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
10.3. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
10.3.1 liikmemaksudest;
10.3.2 sihtotstarbelistest eraldistest;
10.3.3 seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest ja ürituste korraldamisest saadus tulust;
10.3.4 riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast;
10.3.5 kodu- ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest ning muudest seadusega lubatud laekumistest.

11. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
11.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
11.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
11.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.