Avalik pöördumine Harku vallavalitsusele (koos vastusega)

Muraste külaseltsi pöördumine on ajendatud Harku Valla Teatajas (11.03.2020) ilmunud artiklist “Muraste saab lõpuks merele avatud”.

Muraste külaselts soovib esmalt Harku vallavalitsust tänada – kümne aasta jooksul, mil oleme rääkinud  vajadusest Murastes, Kolmiku tänava lõpus asuvat tehnorajatist (rahvakeeles vaateplatvorm”) seadustada, rekonstrueerida ning sellega luua elanikele turvaline ühendustee mere äärde, on teema Harku Vallavalituse poolt lõpuks lauale võetud.

Siiski, esimesena soovime juhtida tähelepanu, et selliseid olulisi lahendusi tuleb teostada komplekselt, järgides planeerimisprotsessi ning huvigruppe kaasates. Praegune asjakohase protsessi eiramine on võimaldanud tekkida olukorral, kus planeeritav lahendus on läbimõtlemata ning ei ole kohalike elanike poolt aktsepteeritav. Me ei keskendu hetkel eskiisidel toodud lahenduste sobivusele, kuna enne seda peaks olema selge, millise kasutusega loodav klindist alla pääs olema hakkab.

plat2Harku Valla Teatajas viidatakse turismiobjektile, lisaks mõistame, et see planeering on kavandatud koolile ligipääsuks. Mõlemal juhul tuleks enne klindist alla pääsemise viisi planeerimist alustada asukohast ning ligipääsudest. Kindlasti ei sobi tänane Kolmiku tee kasvava autode või isegi busside koormusega kooliteeks – tegu on küla sisese õuealaga, kus kaks sõiduautot mahuvad napilt teineteisest mööda, mitte transiitliikluseks planeeritud tänavaga. Samuti leiame, et praeguse vaateplatvormi asukohta ei ole võimalik rajada turismiobjekti. Juba täna on liiklussagedus Kolmiku teel kriitiline. Suvisel ajal ning nädalavahetustel on külarahval olnud aastate jooksul Muraste platvormi külastajatega seonduvalt hulgaliselt probleeme – (võõrad) kihutajad, suured turismibussid, liiklussageduse tõus, heakord vaateplatvormi ümbruses, vandaalitsemine jne.

Muraste külaselts teeb ettepaneku: palume Harku Vallavalitsusel viia läbi korrektne planeerimisprotsess. Sealhulgas esitada Muraste kogukonnale tervikpildi loomiseks eskiis, mis sisaldab plaanitava rajatise juurdepääsuteed ja külastajatele mõeldud parkimise lahendust (sh uus ühendustee Kolmiku tänava asemel, parkla autodele-bussidele ning ratastele klindi all- ja ülaosas). Planeerimisprotsessi käigus palume vallavalitsusel esitada terviklahenduse eelarve ning mõjuanalüüs.

Lugupidamisega,
Muraste külaseltsi juhatus

Fotod: www.visitharku.ee; wikimap.com

____________________________________________________________________

VASTUSKIRI Vastuskiri  (23.aprill 2020)

page1image2420865920

Hea arvamuse avaldaja

Täname, et olete 11. märtsil 2020. a Harku Valla Teatajas ilmunud artiklis „Muraste saab lõpuks merele avatud“ välja toodud üleskutsele oma arvamuse esitanud.

Muraste, Kolmiku tn allapääsu rekonstrueerimise arhitektuurikonkursile esitati kaks tööd – tööd nimedega „Linnupesa“ ning „Tuuslar“. Anname Teile teada, et komisjon otsustas võidutööks nimetada töö nimega „Linnupesa“. Eskiislahenduse “Linnupesa” kohaselt tekib vaateplatvormi kujust maamärk. Maa poolt vaadates on tegu ühekorruselise majaga, merelt sihvaka torniga. Lift on paigaldatud nii, et lifti ukse ette jääb võimalikult suur kaetud ala. Nii kaitstakse lifti ust võimalikult palju ilmastikumõjude eest ja lifti ootavatel inimestel on tuulevaikne seal seista. Kavandi autor on välja pakkunud ka idee, et ehitise külgi saaks kasutada mägironimisseinana või rajada sinna linnupesi. Ehitise küljed on esialgu planeeritud katta kõrgsurvelaminaadist plaatidega, et tagada kõige hooldevabam ja vandaalikindlam lahendus.

Lisaks arvamusele sobiliku arhitektuurse eskiisi osas laekus ka tähelepanekuid ja muresid seoses detailplaneeringule vastavuse, lifti toimimise, piirkonna liikluskorralduse, ohutuse ning võimaliku vandaalitsemise osas.

Selgitame käesolevaga, et antud tegevus on kooskõlas Harku valla arengukava aastani 2037 tegevuskavaga (investeeringute kava) 2020-2023 ning Muraste küla arengukavaga aastateks 2017- 2021.

Olemasolev vaateplatvorm asub Meriküla tee katastriüksusel (katastritunnus: 19801:001:2031). Katastriüksusel kehtib 22.08.2002 kehtestatud Meriküla piirivalvekordoni ja Piirivalvekooli detailplaneering, milles on kajastatud transpordimaal olev ehitis, mis on ühenduslüliks Kolmiku tn ja Meriküla tee vahel. Seega vastab kavandatu kehtivale detailplaneeringule.

Lisaks liftile on planeeritud rajada ümber liftišahti ka trepp, mida on saab võimaliku elektrikatkestuse ajal kasutada. Kindlasti jälgitakse lifti projekteerimisel kõiki tehnilisi- ning ohutusnõudeid, mis näiteks näevad ette antud kõrguse peale mitme varuväljapääsu rajamist ja akude paigaldamist, mis võimaldavad liftist väljuda ka võimaliku elektrikatkestuse vms rikke korral.

Samuti vaadatakse allapääsu projekteerimise osas üle ka piirkonna liikluskorraldus ning parkimine lifti vahetus läheduses.

Käesoleval hetkel on Kolmiku tn ja selle kõrvaltänavate piirkonnas õueala, mille maksimaalseks kiiruseks on lubatud kuni 20 km/h.

Lisaks sellele paigaldasime eelmisel aastal Kolmiku tn algusesse kiirusnäidiku, mis distsiplineerib piirkonnas liiklejate sõidukiirust. Sellel aastal on planeeritud rajada Kolmiku tn kergliiklustee II etapp, sealhulgas ülestõstetud ristmik Kolmiku ja Kolmikkaare tn ristmikule, mis tõstab piirkonna kergliiklejate ohutust.

Oleme juba arhitektuurse eskiisi lähteülesande koostamise käigus näinud projekteerija ülesandeks lahendada nii lifti konstruktsioon kui ka materjalide valik selliselt, et need oleksid võimalikult vandaalikindlad ja kauakestvad.

Kinnitame käesolevaga, et jälgime projekteerimisel kõiki tehnilisi nõudeid ning elanike ohutus on meile väga oluline.

„Linnupesa“ töö autoriga jätkatakse edasisi läbirääkimisi sobiliku konstruktsiooni ning parimate võimalike lahenduste leidmisega töö täiendamiseks trepi ja lifti turvalise kasutamise osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Erik Sandla vallavanem

Koostaja:
Ergo Eesmaa
Arendus- ja haldusosakonna juhataja tel 600 3851
ergo.eesmaa@harku.ee