Author Archives: Aule Kikas

muraste pilv

Muraste külaseltsi üldkoosolek

Austatud Muraste külaseltsi liige  

Oled oodatud Muraste külaseltsi üldkoosolekule teisipäeval, 29. septembril kell 19.

Koosolek toimub elektrooniliselt veebikeskkonna TEAMS vahendusel, millega liitumiseks vajutage palun SIIA LINGILE (muutub aktiivseks hiljemalt 1 h enne koosolekut).

Muraste logo

Päevakorras:
1. 2019. a majandusaasta- ja tegevusaruande kinnitamine.
2. Koduküla nägu täna ja homme  – ülevaade ja arutelu  tehtust ja teoksil olevast, uutest algatustest,  Muraste küla arengukava täiendamine jpm).
3. Muraste külaseltsi Juhatuse koosseisu kinnitamine.

NB! Muraste külaseltsi liikmemaks on 10 eurot aastas. Kui Sa pole oma panust  2020.a   (ja varasemate aastate)  eest veel andnud, siis  palume seda teha nüüd:) Saaja: Muraste külaselts MTÜ,  SEB EE901010220100157018.

NB! Liikmed, kes ei saa veebikoosolekul osaleda, palun tehke digitaalselt allkirjastatud volikiri mõne osaleja (nt juhatuse liikme) nimele ja saatke see enne koosoleku toimumist muraste@muraste.ee.

Lugupidamisega,
Muraste külaseltsi juhatus

Täiendav info Aule Kikas, muraste@muraste.ee, tel 5253128

Uus aasta

Uued tuuled kogukonnakeskuses!

Meil on suur rõõm soovida õnne kahele säravale naisele, kes meie maailma paremaks muudavad.pihlakodu

Meie armas Aule Kikas on asunud tööle Tabasalu Pihlakodu juhatajana;   külaseltsi juures jätkab  ta ikka, talle omaselt suure südamega,  tegevust  Muraste külaseltsi juhatuse liikmena ja vabatahtlikuna. Me soovime, Sulle kallis Aule toredaid uusi väljakutseid, õnnestumisi ja lahedaid tööpäevi!

Aule on andnud teatepulga edasi. Alates augustist juhib ja korraldab kogukonnakeskuses tööd Evelin Tiirik. Võtke temaga ühendust telefonil 522 0226 või kirjutage muraste@muraste.ee ning rääkige kõik mured ja rõõmud ja uued ringid ja plaanid ja soovid kõik ära.

 
Meie pisikeste tegude läbi on me maailm parem paik!
 

Julget pealehakkamist, igatahes!

loodus

Kuidas looduskeskkonda puudutavaid otsuseid kodanikena mõjutada?

Kutsume Teid 2. juulil kell 18-21.00 Muraste kogukonnakeskuses (Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald) toimuvale avalikule ettekannete õhtule ja arutelule, mille eesmärgiks on edendada keskkonnaalast diskussiooni kohaliku omavalitsuse ja kogukonna vahel, olles orienteeritud lahenduste leidmisele ja vastastikusele koostööle.

Meile oleks suureks auks ja abiks, kui saaksite osa võtta ka kell 19.30 algavast paneeldiskussioonist “Kuidas kohalikud elanikud keskkonda kujundavates otsustes kaasa saavad rääkida?”, et aidata meil paremini toimivate ja koostööpõhiste lahendusteni jõuda.

Paneelil tulevad moderaator Heigo Ausmeesi juhatusel arutluse alla järgmised küsimused:
 1. Kuidas teha kogukondade, kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste vahel koostööd nii, et loodus, nii kaitsealadel kui rohevõrgustikus saaks paremini hoitud? Selgituseks: fookus peaks olema just koostööl, et saaks lahti meie-teie lähenemisest ja huvirühmastumisest vms killustumisest, mis on üheks olulisemaks bürokraatia tekke aluseks.
 2. Kuidas saaks taastada tasakaalu era- ja avalike huvide (eriti looduse hüvedega seotud huvide) võrdväärseks kohtlemiseks ruumilises ja ka strateegilises planeerimises? Selgituseks väide, et praegu, kui üldplaneering vastu võetakse, siis pärast seda on edasine arendusprotsess maaomaniku poole kaldu, sest maaomanikel on õigus üldplaneeringut detailplaneeringuga muuta, aga puudub võimalus avaliku huvi kehtestamiseks (näiteks rohevõrgustiku täpsustamise läbi).
 3. Kuidas tagatakse rohevõrgustiku toimimine vallas/omavalitsusüksuses? Seejuures, kuidas tagab riik riiklike kaitsealade toimimise võrgustikuna, mitte üksikute saarekestena?
 4. Kuidas tagatakse omavalitsusüksuse rohevõrgustiku sidusus teiste valdade rohevõrgustikega? Milline roll saaks olla siin riigil ja koostööl kogukondadega?
 5. Kas kõik ruumilise ja strateegilise planeerimise osapooled, sh nii kohalike omavalitsuste ametnikud kui ka riigiasutuste ametnikud, kes looduskaitset planeerivad, saavad ühiselt aru rohevõrgustiku vajadusest ja toimimise alustest? Miks ja kellele on rohevõrgustik vajalik?
 6. Miks võib rohevõrgustiku piiride kõrval koheselt ehitama hakata – kas ei peaks olema puhverala, et rohevõrgustiku toimimine tagada?
 7. Kelle ülesanne on vallas/omavalitsusüksuses asuvate kaitsealuste liikide inventeerimine, tuvastamine, seire ja kaitse tagamine? Kas see on piisavalt tõhusalt korraldatud ja kui ei siis kuidas see peaks olema korraldatud?
 8. Kas ja kuidas on võimalik tühistada juba kehtestatud detailplaneeringut (mis on kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas), mis ei ole veel arendatud, aga mis selgelt ohustab rohevõrgustiku toimimist ja looduskaitsealade sidusust? On selge, et loodus on pidevas muutumises ja olude muutudes muutuvad ka kaitsealade vahelised rohekoridorid, kuidas tagada nende säilimine ja toimimine?
 9. Kuidas tagada elanikele endiselt kvaliteetseid avalikke looduse hüvesid pakkuv keskkond valglinnastumise olukorras, kus ruumikasutuse peamiseks aluseks ei ole tasakaal, vaid ühelt poolt raha (arendajad, ametnikud) ja teiselt poolt emotsioonid (tarbijad, kelle elukvaliteedi esmane hüpe toimub korterist eramusse, aga tegelik sisu selgub alles hiljem)?
 10. Kuidas taastada juba täis ehitatud keskkonnas endised rohekoridorid? Kas elamute lammutamine ja rohekoridoride taasloomine on üldse võimalik?
 11. Kuidas peatada inimeste koondumine tõmbekeskuste ümber enne kui nende alade looduslikud hüved on pöördumatult kahjustatud?
 12. Kuidas suunata inimesed jätkusuutmatult tarbimiskultuurilt tagasi kestliku isemajandamise juurde?

Paneelist võtavad osa Rahandusministeeriumi, Keskkonnaagentuuri, Harku ja Lääne-Harju valla, Keskkonnaõiguse Keskuse ja kohaliku kogukonna esindajad jt spetsialistid, et üheskoos kogukonnale, omavalitsustele ja riigile olulise tähtsusega küsimustele vastused leida.

KAVA:

Kava:
18-19.00 maastikuökoloogi ja keskkonnaspetsialisti Lauri Kleini ettekanne “Harjumaa rohevõrgustiku hetkeseis, ideaal ja võimalik tulevik”
19:30-20:30 paneeldiskussioon “Kuidas kohalikud elanikud keskkonda kujundavates otsustes kaasa saavad rääkida?” osalevad Lauri Klein, Harku vallavolikogu liige ja keskkonnateemade eestvedaja Val Rajasaar, Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben, Harkus oma kodukoha rohevõrgustiku parema hoidmise eest seisev kohalik kodanikuaktivist Eve Ausmees jt kutsutud spetsialistid)
20.30-21:00 vaba arutelu tee ja suupistetega
Moderaator: Heigo Ausmees

Ürituse eesmärgiks on edendada kohalike koostööd kohalike omavalitsustega nii Harkus, Harjumaal kui üle kogu Eesti, leidmaks võimalusi, kuidas kohalike kogukondade esindajad ka pärast üldplaneeringu kehtestamist kogukonna kesskkonnaotsuste kujundamises kaasa saavad rääkida.

Paneelile eelneb maastikuökoloogi ja keskkonnaspetsialisti Lauri Kleini ettekanne “Harjumaa rohevõrgustiku hetkeseis, ideaal ja võimalik tulevik” (18-19.00), sellele järgneb aga vaba arutelu tee ja suupistetega.

Loodetavasti kohtume juba neljapäeval!

Parimate tervitustega

Linda-Mari Väli
Eesti Metsa Abiks
koostöö ja kommunikatsiooni koordinaator
lindamari@eestimetsaabiks.ee
56 288 472

klaver

Täidame ühe suure unistuse: klaver Muraste koolile-kogukonnale

Viimased viis aastat on Muraste koolimaja olnud täiuslik, ideaalilähedane tervikorganism: päevane aeg on kuulunud haridusele ning  õhtune aeg kogukonnale kultuuri- ja vaba-aja keskusena, kus hiliste õhtutundideni kostub hõbedast lauluhäält, lustlikku pillimängu, tantsujalgade sahinat, harrastusnäitlejate lavaharjutusi…  

See olnud põnev aeg – üksteist toetades, ühiselt mõeldes ja planeerides, üheskoos oleme täitnud unistusi. Rajanud mänguväljaku ja rulapargu, välijõusaali ja rannavõrkpalliplatsi, korrastanud paeplatsi, paigaldanud külasisesed turvakaamerad, külakinole soetanud suurepärase kinoaparatuuri ja võimsa valgus- ja helitehnika. Ja see on vaid osa nähtavast. Lisaks kümned kontserdid ja teatrietendused, sadakond filmiseanssi ja hulganisti huvitegevust, talgud, koolitused, infopäevad, rohkelt tantsu, laulu ja… MUUSIKAT

Nüüd on meil uus unistus.  Unistus VALGEST KLAVERIST.
klaver

Meil on juba olemas stardiraha*  4000 eurot, kuid selle eest veel valget kabinet-tiibklaverit ei saa.
Seetõttu kutsume kõiki Muraste- ja muusikasõpru kaugelt ja lähedalt osalema rahalise toetusega projektis “Klaver kogukonnale”.


Klaveri koduks
saab Muraste kooli aatrium – et kaunis muusika jõuaks iga lapseni, iga kogukonna muusikahuviliseni.

Annetuste kogunemise kohta on siinsamas postituse lõpus ajakohane ülevaade. Kui raha koos, toimub avakontsert kogukonna uue klaveriga  Muraste koolimajas  rahvusvahelisel muusikapäeval, 2. oktoobril 2020. Mida rohkem me ühiselt raha kogume, seda parema pilli saame. Anname hoogu, palun!

HAK-200Annetusi klaveri soetamiseks saab teha spetsiaalsele Muraste Külaselts MTÜ erikontole SEB EE861010220199707220, märksõnaga “Klaver” koos märkega “Nõustun oma nime avaldamisega”  või “Ei soovi oma nime avaldamist”.

Annetuste kogumisel lähtume annetuste kogumise heast tavast.
*Muraste külaseltsi projekt; 2020 riigieelarveline eraldis Muraste kogukonnakeskuse klaveri soetuseks.
*Klaveri pilt on illustratiivne (kuid reaalne)

SUUR AITÄH VALGE UNISTUSE TÄITUMISELE KAASA AITAMISE EEST! 

rose

Kokku klaveriraha 12010.- eurot
sh

8010- eurot kogukonna ja sõprade annetus
4000.- eurot 2020.a riigieelarveline eraldis
(perioodil 28.04 – 30.09.2020) 

TUHAT TÄNU SULLE:

AARE RAUDIK
A.H

AILE KALJOLA+++
AIRE EENSALU
AIVI JÄRVE+
AIVI TAMM

ANDRUS SALISTE+
ANNA-LIISA JUHTVER

ANNE OTT-JEGOROV
ANNELY LUIKMEL
A.K
AULE KIKAS
BRITTA HUNT
BRITT HALLIMÄE

ELEN LUKAS
ELEN ILVES
ELIIS TAMMIK
ELIISA ELFENBEIN
E.O
FA STUUDIO MTÜ
FERTELOR GRUPP OÜ

GERLI LAHEK
GERT SILLING
GUNNAR TOOMEMETS
HARJU TARBIJATE ÜHISTU
HERTA JA AARE KARJUS

HELEN HOYER VON NANDELSTADH
HELVE MITT

JAANIKA MÜÜRSEPP
JULIA SARAPUU

KAI HOREB
KAARI KIITSAK-PRIKK
KAARI POORITS
KAIRI OJAMÄE
KAIRE KUNGLA

KADRI MÄGI
KALEV KONSA
roseKAROLI NIILUS

K.J
K.S

KARMEN URGARD
KATRIN KASESALU
KATRIN KRAUSE

KATRIN PEBSEN-ZACHRAU
KERT KRAUSE
KIRSTI TOOMEMETS
KIRSIKA LAUK
KRISTEL GLASER

LIINA DANIL
LIISA OVIIR
LIIVALILL OÜ
MAIRI HÜÜDMA

MARGUS MÄNDMETS
MARILI KURVISTE
MARGO LUBERG
MARIA BAGGER
MARJU RANDLA

MART EENSALU
MARTIN LAHEK

M.L
M.O
MEELIS MEREKÜLA

MERIKE OJASAAR
MERLE POOLAMEST
MAIROLD VAIK
MONIKA OJALA
MIKK ÜLEOJA
PILLE LAMP
PIRET KIRS
PIRET TIITS
PIRET VESKI
P.R
REE TEINBERG
RIHO SAKSUS

RIIN KIVINURM
ROMAN ÕUNAP
RUTH MIHKELSON
S.L
SIGRID LAANEMETS
SIRJE JUST

SIRJE LEPP
SMILLA OÜ
STEN LUIK
TABASALU LIONS KLUBI

TERJE KUBI+
TRIINU ARRAS
TIINA SAVISAAR

TRIINU KONT-KONTSON
URMO LAMP
V.V
Õ.A
PEREKOND VALDVEE

kook

Kogukond, paneme hääle kõlama!

28. aprill on Murastes pidupäev– meie külaselts saab 11-aastaseks! Alles see oli, kui 2009. aastal kirjutasid 25 tegusat murastelast alla Muraste külaseltsi asutamise kokkuleppele. Tänaseks on külaseltsis pea 190 liiget, lisaks kaasatud pered, meie toetajad lähedalt ja kaugelt.
kook
See olnud põnev aeg – üksteist toetades, ühiselt mõeldes ja planeerides, üheskoos oleme täitnud unistusi. Rajanud mänguväljaku ja rulapargu, välijõusaali ja rannavõrkpalliplatsi, korrastanud paeplatsi, paigaldanud külasisesed turvakaamerad, külakinole saanud suurepärase kinoaparatuuri ja võimsa valgus- ja helitehnika. Ja see on vaid osa nähtavast. Lisaks kümned kontserdid ja teatrietendused, sadakond filmiseanssi ja hulganisti huvitegevust, talgud, koolitused, infopäevad, rohkelt tantsu, laulu ja… MUUSIKAT

Viimased viis aastat on olnud meie koduks Muraste koolimaja – kodune ja kallis maja, mis igal õhtul muutub kultuurikeskuseks, kus hiliste õhtutundideni kostub hõbedast lauluhäält, lustlikku pillimängu, tantsujalgade sahinat, harrastusnäitlejate lavaharjutusi…   Juba mitu aastad oleme soovinud oktoobri alguses, rahvusvahelisel muusikapäeval, kutsuda endale külla pianiste, muusikuid, kuid täna kasutusel olev klaver ei anna seda mõõtu välja…

Seega – nüüd on meil uus unistus.  Unistus VALGEST KLAVERIST.
klaver

Meil on juba olemas stardiraha*  4000 eurot, kuid selle eest veel valget kabinet-tiibklaverit ei saa.
Seetõttu kutsume kõiki Muraste- ja muusikasõpru osalema rahalise toetusega projektis “Klaver kogukonnale”.


Klaveri koduks
saab Muraste kooli aatrium – et kaunis muusika jõuaks iga lapseni, iga kogukonna muusikahuviliseni.
Annetada saab kuni 01.09.2020 ja iga kuu esimesel esmaspäeval anname siinsamas ülevaate annetuste kogunemise kohta. Avakontsert kogukonna uue klaveriga  toimub Muraste koolimajas  rahvusvahelisel muusikapäeval, 2. oktoobril 2020. Mida rohkem me ühiselt raha kogume, seda parema pilli saame.

HAK-200Annetusi klaveri soetamiseks saab teha spetsiaalsele Muraste Külaselts MTÜ erikontole SEB EE861010220199707220, märksõnaga “Klaver” koos märkega “Nõustun oma nime avaldamisega”  või “Ei soovi oma nime avaldamist”.

Annetuste kogumisel lähtume annetuste kogumise heast tavast.

 

*Muraste külaseltsi projekt; 2020 riigieelarveline eraldis Muraste kogukonnakeskuse klaveri soetuseks.
*Klaveri pilt on illustratiivne (kuid reaalne)

SUUR AITÄH VALGE UNISTUSE TÄITUMISELE KAASA AITAMISE EEST! 

 

 

 

Picture1

Koolibussi juht Muraste koolitülist: “Tee on ohtlik ja kitsas”

Muraste Kooli hoolekogu pressiteade 06.04.2020

Harku vald plaanib kolida Muraste Kooli III kooliaste sügisel endisesse piirivalve õppekompleksi Merikülas, kuhu lapsed peavad hakkama käima mööda kitsast ja valgustamata teed. Vald lubab uude asukohta panna käima bussid, aga koolibusside juhtide sõnul on tee selleks liiga ohtlik.

Lisatud kohalike inimeste tehtud VIDEO Tilgu tee liiklusest.

Muraste Kooli hoolekogu esimehe Mart Eensalu sõnul peavad Muraste Kooli lapsed valla plaani kohaselt hakkama sügisel kooli käima pika ringiga mööda kitsast ja pimedat Tilgu teed. See tee pole mõeldud jala käimiseks, sest puudub kergliiklustee ja valgustus. Samuti pole arvestatud Tilgu tee oluliselt kasvava liikluskoormusega. Vald tahab küll kooli esimesel septembril ära kolida, kuid selleks ajaks ühtegi ohutut koolitee lahendust valmis pole,” selgitas Eensalu.

“Hädalahendusena lubab vald panna käima väiksemad koolibussid, aga seal ei mahu suuremad autodki üksteisest mööda sõitma. Ning samuti pole tagatud nende laste ohutust, kes otsustavad jala või rattaga liigelda. Isegi valla koolibusside juhid kinnitavad, et nad ei taha lapsi mööda nii kitsast ja ohtlikku teed bussiga vedada,” rääkis Eensalu.Tilgu1

Harku valla koolibussi juhi Riho Peetsi sõnul ei taha ta lapsi Merikülla vedada, sest tee on liiga kitsas. “Sõitsin selle tee katseks läbi ja kohati olid teeperved juba mudaseks sõidetud või täitsa olematud,” ütles Peets.

“Seni kui pole korralikku või sootuks uut teed, ei soostu mina ega ka teised bussijuhid laste elude eest vastutama. Olen valmis valla esindajatega selle tee koolibussiga läbi sõitma, et nad mõistaksid reaalset olukorda,” lisas Peets.

Kohaliku bussijuhi Kalev Kuke sõnul on bussiga Merikülas väga keeruline liigelda. “Iga kord tee äärde joondudes mõtlen, kas tee alusmaterjal on piisavalt tugev, et raskusele vastu panna. Sõiduauto ja buss mahuvad seal veel kuidagi kohtuma, aga kaks bussi enam mitte ning taganeda pole kuhugi. Reaalselt ja päriselt,” ütles Kukk.

Ka Maanteeameti hinnangul ei ole valla pakutud möödasõidutaskute rajamine Tilgu teele liiklusohutuse kaalutlustel sobilik lahendus. Maanteeamet kinnitab kirjas Harku vallavalitsusele, et liikluslahendus peab tagama turvalisuse kõikidele liiklejagruppidele. Antud juhul ei taga kitsa sõiduosaga Tilgu teele möödasõidutaskute lisamine toimivat lahendust, st lahendus ei ole liiklejatele igas olukorras reaalselt kasutatav ning võib tuua kaasa ohtlikud olukorrad ja tekitada täiendavaid probleeme. Seda eriti tipptundidel, mil liiklussagedus on suur ning liiklusvoog pidev. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et Tilgu teel liiklevad sõidukid ning kergliiklejad ühises liiklusruumis, st puudub jalgratta- ja jalgtee.

Muraste vabatahtliku päästekomando eestvedaja Taavi Pragi kommenteeris: “Oma praktikas ei meenu mulle ühtegi lasteasutust, millele juurdepääs oleks sedavõrd piiratud. Laste haridusasutuse viimine Meriküla kompleksi, kuhu operatiivteenistuste juurdepääs on võimalik üksnes Tilgu tee kaudu, toob kaasa kõrgema riski laste suunal. Ilma teise juurdepääsuteeta ei ole Meriküla kompleks igapäevasele lasteasutusele sobilik asukoht.”

Varasemalt läbiviidud küsitluse kohaselt on kooli kolimise vastu Merikülla 97 protsenti lapsevanematest, vallale kirjutasid ametliku kirjad nii hoolekogu, kooli direktor kui 36 õpetajat. Kohalikud inimesed on mõne päevaga Petitsioon.ee keskkonnas kogunud valla plaani vastu üle seitsmesaja hääle.

Kooli hoolekogu, õpetajate kui direktori hinnangul on Merikülla kolimise asemel kõige jätkusuutlikum, turvalisem ning ka rahaliselt mõistlikum lahendus leida viisid, kuidas Muraste Kool saaks jätkata tegevust praeguses asukohas.

Lisainfo: Mart Eensalu, mart@bdg.ee, 506 4505

 

 

32104933_582704625436125_4697857463410491392_n

Meie kodukool vajab tuge!

Muraste Kooli hoolekogu on algatanud petitsiooni, millele on vaja kõigi teemal kaasamõtlejate allkirja.
Muraste_kool
Harku Vallavalitsus soovib 2020. a sügisel luua sajakonnale koolilapsele õppekohad Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse, olukorras, kus puuduvad turvalised ühendus(te)ed.

plat2Harku valla haridusvaldkonna arengukavas on loetletud rajatavad ligipääsud Meriküla Spordi- ja Õppekeskusesse: kergliiklusteed, möödasõidutaskud Tilgu teele, parkimisplats ning rattaparkla üleval pangal ja allapääsuks lift. Et loetletud ligipääsud ei valmi veel kindlasti  2020/2021. õppeaastaks, seatakse sellega ohtu laste turvalisus. Muraste looduskaitsealal on kehtiva kaitsekorra kohaselt majandustegevus keelatud ja ligipääsude rajamine ning ohtliku trepi asendamise võimalused ebaselged. Valla planeeritud sõidutee ei ole Maanteeameti seisukohal sobilik. Kooli korraldus kahel aadressil on kooli personaliga lõpuni läbi arutamata.

Teeme muudatusettepaneku Harku valla haridusvaldkonna arengukavasse aastani 2024 järgneval kujul: http://muraste-hariduselu.info/ettepanek

Kollektiivne pöördumine koos digiallkirjadega edastatakse Harku Vallavalitsusele ja vallavolikogule.

Palun, anna ka Sina oma allkiri petitsioonile S I I N

Liiklusolukorda muidu imeilusal mereäärsel teel iseloomustab juuresolev videlõik…

Meie armas kodukool vajab tuge!
Hoiame kokku!
Koolipere ja kogukond tänavad kõiki toetajaid…

79872819_976298789410038_7592867310147207168_o

platv1

Avalik pöördumine Harku vallavalitsusele (koos vastusega)

Muraste külaseltsi pöördumine on ajendatud Harku Valla Teatajas (11.03.2020) ilmunud artiklist “Muraste saab lõpuks merele avatud”.

Muraste külaselts soovib esmalt Harku vallavalitsust tänada – kümne aasta jooksul, mil oleme rääkinud  vajadusest Murastes, Kolmiku tänava lõpus asuvat tehnorajatist (rahvakeeles vaateplatvorm”) seadustada, rekonstrueerida ning sellega luua elanikele turvaline ühendustee mere äärde, on teema Harku Vallavalituse poolt lõpuks lauale võetud.

Siiski, esimesena soovime juhtida tähelepanu, et selliseid olulisi lahendusi tuleb teostada komplekselt, järgides planeerimisprotsessi ning huvigruppe kaasates. Praegune asjakohase protsessi eiramine on võimaldanud tekkida olukorral, kus planeeritav lahendus on läbimõtlemata ning ei ole kohalike elanike poolt aktsepteeritav. Me ei keskendu hetkel eskiisidel toodud lahenduste sobivusele, kuna enne seda peaks olema selge, millise kasutusega loodav klindist alla pääs olema hakkab.

plat2Harku Valla Teatajas viidatakse turismiobjektile, lisaks mõistame, et see planeering on kavandatud koolile ligipääsuks. Mõlemal juhul tuleks enne klindist alla pääsemise viisi planeerimist alustada asukohast ning ligipääsudest. Kindlasti ei sobi tänane Kolmiku tee kasvava autode või isegi busside koormusega kooliteeks – tegu on küla sisese õuealaga, kus kaks sõiduautot mahuvad napilt teineteisest mööda, mitte transiitliikluseks planeeritud tänavaga. Samuti leiame, et praeguse vaateplatvormi asukohta ei ole võimalik rajada turismiobjekti. Juba täna on liiklussagedus Kolmiku teel kriitiline. Suvisel ajal ning nädalavahetustel on külarahval olnud aastate jooksul Muraste platvormi külastajatega seonduvalt hulgaliselt probleeme – (võõrad) kihutajad, suured turismibussid, liiklussageduse tõus, heakord vaateplatvormi ümbruses, vandaalitsemine jne.

Muraste külaselts teeb ettepaneku: palume Harku Vallavalitsusel viia läbi korrektne planeerimisprotsess. Sealhulgas esitada Muraste kogukonnale tervikpildi loomiseks eskiis, mis sisaldab plaanitava rajatise juurdepääsuteed ja külastajatele mõeldud parkimise lahendust (sh uus ühendustee Kolmiku tänava asemel, parkla autodele-bussidele ning ratastele klindi all- ja ülaosas). Planeerimisprotsessi käigus palume vallavalitsusel esitada terviklahenduse eelarve ning mõjuanalüüs.

Lugupidamisega,
Muraste külaseltsi juhatus

Fotod: www.visitharku.ee; wikimap.com

____________________________________________________________________

VASTUSKIRI Vastuskiri  (23.aprill 2020)

page1image2420865920

Hea arvamuse avaldaja

Täname, et olete 11. märtsil 2020. a Harku Valla Teatajas ilmunud artiklis „Muraste saab lõpuks merele avatud“ välja toodud üleskutsele oma arvamuse esitanud.

Muraste, Kolmiku tn allapääsu rekonstrueerimise arhitektuurikonkursile esitati kaks tööd – tööd nimedega „Linnupesa“ ning „Tuuslar“. Anname Teile teada, et komisjon otsustas võidutööks nimetada töö nimega „Linnupesa“. Eskiislahenduse “Linnupesa” kohaselt tekib vaateplatvormi kujust maamärk. Maa poolt vaadates on tegu ühekorruselise majaga, merelt sihvaka torniga. Lift on paigaldatud nii, et lifti ukse ette jääb võimalikult suur kaetud ala. Nii kaitstakse lifti ust võimalikult palju ilmastikumõjude eest ja lifti ootavatel inimestel on tuulevaikne seal seista. Kavandi autor on välja pakkunud ka idee, et ehitise külgi saaks kasutada mägironimisseinana või rajada sinna linnupesi. Ehitise küljed on esialgu planeeritud katta kõrgsurvelaminaadist plaatidega, et tagada kõige hooldevabam ja vandaalikindlam lahendus.

Lisaks arvamusele sobiliku arhitektuurse eskiisi osas laekus ka tähelepanekuid ja muresid seoses detailplaneeringule vastavuse, lifti toimimise, piirkonna liikluskorralduse, ohutuse ning võimaliku vandaalitsemise osas.

Selgitame käesolevaga, et antud tegevus on kooskõlas Harku valla arengukava aastani 2037 tegevuskavaga (investeeringute kava) 2020-2023 ning Muraste küla arengukavaga aastateks 2017- 2021.

Olemasolev vaateplatvorm asub Meriküla tee katastriüksusel (katastritunnus: 19801:001:2031). Katastriüksusel kehtib 22.08.2002 kehtestatud Meriküla piirivalvekordoni ja Piirivalvekooli detailplaneering, milles on kajastatud transpordimaal olev ehitis, mis on ühenduslüliks Kolmiku tn ja Meriküla tee vahel. Seega vastab kavandatu kehtivale detailplaneeringule.

Lisaks liftile on planeeritud rajada ümber liftišahti ka trepp, mida on saab võimaliku elektrikatkestuse ajal kasutada. Kindlasti jälgitakse lifti projekteerimisel kõiki tehnilisi- ning ohutusnõudeid, mis näiteks näevad ette antud kõrguse peale mitme varuväljapääsu rajamist ja akude paigaldamist, mis võimaldavad liftist väljuda ka võimaliku elektrikatkestuse vms rikke korral.

Samuti vaadatakse allapääsu projekteerimise osas üle ka piirkonna liikluskorraldus ning parkimine lifti vahetus läheduses.

Käesoleval hetkel on Kolmiku tn ja selle kõrvaltänavate piirkonnas õueala, mille maksimaalseks kiiruseks on lubatud kuni 20 km/h.

Lisaks sellele paigaldasime eelmisel aastal Kolmiku tn algusesse kiirusnäidiku, mis distsiplineerib piirkonnas liiklejate sõidukiirust. Sellel aastal on planeeritud rajada Kolmiku tn kergliiklustee II etapp, sealhulgas ülestõstetud ristmik Kolmiku ja Kolmikkaare tn ristmikule, mis tõstab piirkonna kergliiklejate ohutust.

Oleme juba arhitektuurse eskiisi lähteülesande koostamise käigus näinud projekteerija ülesandeks lahendada nii lifti konstruktsioon kui ka materjalide valik selliselt, et need oleksid võimalikult vandaalikindlad ja kauakestvad.

Kinnitame käesolevaga, et jälgime projekteerimisel kõiki tehnilisi nõudeid ning elanike ohutus on meile väga oluline.

„Linnupesa“ töö autoriga jätkatakse edasisi läbirääkimisi sobiliku konstruktsiooni ning parimate võimalike lahenduste leidmisega töö täiendamiseks trepi ja lifti turvalise kasutamise osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Erik Sandla vallavanem

Koostaja:
Ergo Eesmaa
Arendus- ja haldusosakonna juhataja tel 600 3851
ergo.eesmaa@harku.ee

 

INGER_2

Kontsert lükkub edasi: INGER tuleb ja vallutab Muraste lava maikuus!

Taas on tulemas üks eriline õhtu, täis suurepärast muusikat ja nauditavat emotsiooni. Sedakorda toob  noor Eesti laulja ja laulukirjutaja  INGER meieni otse südamest tulevad ning armastusest, loodusest ja tunnetest rääkivad laulud.

Inger tuli muusikuna avalikkuse ette 2017. aastal konkursi Noortebänd 2017 kaudu, Eesti Laulul on ta finalist olnud suisa kahel korral (2019, 2020).  Mullu osales Inger USAs  Los Angeleses toimunud mainekas MUSEXPO muusikakonverentsil, ta on valitud rahvusvahelise A&R Worldwide’i uudiskirja nädala uueks artistiks. Lisaks muusika tegemisele tegeleb Inger jalgpalliga ja treenib lapsi Viimsis.

TÄPSUSTUS: Ingeri soolokontsert toimub reedel, 29. mail algusega kell 20 Muraste koolimajas aatriumis (Lee tee 9, Muraste).

Töötab kohvik, uksed avatakse kell 19:00INGER

PILETID:
eelmüügis: 10€/7€ (seeniorid, õpilased, lapsed) Muraste kogukonnakeskuses (E-N kell 9-18, muul ajal vt nädalakava või lepi kokku 5253128).
kontserdipäeval: 13€/10€  1 h enne kontserdi algust kohapeal.

LISAVÕIMALUS PILETI OSMISEKS: Palju on uuritud võimalust osta pilet eelmüügist ilma kogukonnakeskusesse kohale tulemata ja saada see kätte enne kontserdi algust. See võimalus on nüüd olemas:
Piletite eest saab tasuda Mu
raste külaselts MTÜ kontole EE221010220201766227 (kindlasti just sellele sihtotstarbega tehtud erikontole!!!). Palun kirjutage maksekorraldusele: kontsert, mitu piletit ja teie nimi ning tehke selle kohta pisike teavitus aadressile kogukonnakeskus@muraste.ee .
Niimoodi ostetud piletid saate kätte enne kontserdi algust koolimaja peasissekäigu juures oleva piletimüügilaua juures (piletitele on märgitud teie nimi). Muidugi võite piletitele järele tulla ka varem.

Ootame kõiki kontserdile!