Author Archives: Evelin Tiirik

Kolmiku tn lõppu planeeritakse liftiehitust. Ootame 11. märtsiks kogukonna tagasisidet küsitluse täitmisel. 

Keskkonnaamet on ette valmistanud Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse, millega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel (www.keskkonnaamet.ee) ja alloleval lingil.

3.03.2021 edastasid Muraste külaelanikud pöördumise Muraste Külaseltsi juhatusele seoses Harku Vallavalitsuse poolt planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tänava lõppu. Pöördujad on mures Kolmiku tänava piirkonna elanikena planeeritava lifti püstitamisega kaasnevate mõjude pärast, mida see on tekitamas küla elukeskkonnale ja looduskaitsealale. 

4.03.2021 Muraste Külaseltsi juhatus arutas külaelanike pöördumist ning soovib koguda sisendeid, et edastada elanike tagasiside Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse osas.

Täida küsitlus hiljemalt 11.märtsiks  Küsitluse link kaudu, (ajakulu vaid pool minutit)

Küsitluse linki jaga julgelt asjakohaste naabritega.
Kui on ettepanekuid antud teema osas palun saada need hiljemalt 11. märtsiks e-posti aadressile: juhatus@muraste.ee

Lugupidamisega,

Muraste Külaseltsi juhatus

Elanike pöördumine

Pöördume Muraste Külaseltsi poole seoses Harku Vallavalitsuse poolt planeeritava lifti ehitusega Kolmiku tänava lõppu.

Oleme Kolmiku tänava piirkonna elanikena mures planeeritava lifti püstitamisega kaasnevate mõjude pärast, mida see on tekitamas meie elukeskkonnale ja looduskaitsealale. 

Hetkel on Kolmiku tänava lõpus trepp ja vaateplatvorm, mis ei ole ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Trepp on projekteeritud trepi tüvest alla viidud kanalisatsioonitorustiku teenindamiseks. Trepi ehitusluba on väljastatud pärast selle püstitamist ning kasutusluba ei ole väljastatud. Vaatamata eelmainitule on trepp olnud avatud kasutamiseks nii kohalikele elanikele kui ka turistidele. Kuna tegemist ei ole avalikuks kasutamiseks mõeldud rajatisega, on rajatise külastatavus olnud elanike taluvuspiiri lähedane. Trepini viivatel külavaheteedel kihutatakse, toimunud on mitmeid liiklusõnnetusi, sh lastega. Vaateplatvormi ja trepi ümbrusesse on jäetud prügi, kõrvalolevatel kruntidel käiakse nn keha kergendamas ja seeläbi loodust reostamas, samuti rikutakse elanike öörahu valju muusika kuulamise ja lärmamisega. 

Eelnevast tulenevalt näeme uue ehitise (lifti) rajamise tulemusena, mis on ette nähtud avalikuks kasutamiseks ja projekteeritud vastavalt Harku Vallavalitsuse poolt antud lähteülesandele turismiobjektina (nn Linnupesa projekt), eelpool nimetatud häiringute hüppelist kasvu. Harku Vallavalitsusel puudub tegevuskava häiringute maandamiseks, mille toob kaasa elurajooni avaliku turismirajatise püstitamine. 

Keskkonnaamet on kohalike elanike üllatuseks algatanud Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatuse väljatöötamiskavatsuse, mis võimaldaks lifti püstitamise. Kehtiv Muraste looduskaitseala kaitse-eeskiri sellise ehitise püstitamist ei võimalda. Kohalike elanike väitel on püstitatud kaks väga olulist vale-eeldust. 

Esimene vale-eeldus on, et planeeritava lifti näol on tegemist rajatisega. Tegemist ei ole rajatisega, tegemist on hoonega. Vastavalt ehitusseadustiku § 3 lõikele 2 on hoone määratletud järgmiselt: „Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone.“ Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muudatuse väljatöötamiskavatsuses on välja toodud: 

„Arhitektuurse lahendusena on pakutud ehitada allapääsuks kaks kandvat seina, mille vahele on paigaldatud lift ja trepp. Lift asub liftišahtis, et tagada liikujate ohutus ning lifti töövõime miinuskraadidel. Olemasoleva rajatise maapinnale toetuva ala pindala on 29 m2, kavandatud ehitise pindalaks on 54 m2.“ 

Seega on Keskkonnaamet ise määratlenud planeeritava ehitise hoonena, mitte rajatisena, kuna  liftišaht on katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis ehk hoone. Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone ning kuna planeeritaval ehitisel on otseselt ja üheselt olemas kõik hoone elemendid, ei saa see olla rajatis. 

Teine vale-eeldus on, et liftihoone rajamisel Kolmiku tänava lõppu Muraste looduskaitsealale ei ole negatiivset mõju elukeskkonnale. Väljatöötamiskavatuses on kirjas: 

„Kaitse-eeskirja muutmisel puudub oluline mõju sotsiaalvaldkonnale, elukeskkonnale, riiklikule julgeolekule, majandusele, regionaalarengule ning riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele.“ 

Lubades elurajooni lõppu rajada hoone, mis teenindaks ka turismivoogu, on väga märkimisväärne negatiivne mõju elukeskkonnale. Elukeskkonna mõjust omakorda tuleneb mõju sotsiaalvaldkonnale, regionaalarengule ning kohalikule turvalisusele. Hoone rajamisega kaasneb hulgaliselt lisareostust ning koormus eelkõige vahetus läheduses paiknevale eraomandile. Järgnevalt nimetame mõningad elukeskkonna mõjurid, mis kaasnevad liftihoone rajamisega elurajooni lõppu:

 1. Suureneb autode, mootorrataste ning turismibusside liiklus tänu turistidele, kes tulevad mööda Kolmiku (ja Kolmikkaare) tänavat lifti külastama ja merevaadet nautima. Iseäranis suureneb liikluskoormus kitsal Kolmiku tänaval tööpäevade hommikuti, kui lapsevanemad toovad oma lapsi Meriküla kooli;
 2. Suureneb mürareostus tulenevalt oluliselt suurenevast sõidukite liikumisest rahulikus elurajoonis;
 3. Suureneb õhureostus seoses oluliselt kasvava sõiduautode, turismibusside ja mootorrataste liikumisega elurajooni siseteedel;
 4. Suureneb prügireostus, mis on turismi edendamise tagajärg;
 5. Tekib turistide ja teiste külastajate parkimisprobleem, kuna planeeritud ei ole vastavat taristut;
 6. Kahaneb elurajooni turvalisus tulenevalt määramata ja piiramata hulga võõraste liikumisest elurajooni siseteedel;
 7. Langeb kinnisvara väärtus tulenevalt eelnimetatud häiringute suurenemisest;
 8. Langeb kinnisvara likviidsus tulenevalt eelnimetatud häiringute suurenemisest;
 9. Suureneb majandusliku toimetuleku risk pangalaenuga kodu soetanud elanikel tulenevalt pangalaenu tagatiseks oleva kinnisvara väärtuse ja likviidsuse langusest, mis on põhjustatud eelnimetatud häiringutest.

Muraste küla elanikud, kes on rajanud oma kodud looduskaitseala vahetusse lähedusse, on tõsiselt mures tulevaste häiringute pärast, mis kaasnevad turistidele suunatud hoone rajamisel Kolmiku tänava lõppu. Näeme, et sellise objekti rajamisega suureneb liikluskoormus nii lapsevanemate tõttu, kes oma lapsi autoga kooli ja koolist koju toovad ning turistide tõttu, kes külastavad vaateplatvormiga liftihoonet. Külaelanikele, kes on oma kodu rajanud looduskaitseala kõrvale rahu ja vaikuse ning loodusläheduse tõttu, jääb täiesti arusaamatuks vajadus edendada turismi rahulikus elurajoonis, samal ajal kui merevaate nautimiseks ja looduskaitseala külastamiseks on võimalik leida oluliselt sobivamaid ja elukeskkonda märkimisväärselt vähem koormavaid kohti. Näiteks Muraste paeplats, kus juba on turistidele ja külastajatele suunatud discgolfirada. Samuti on võimalik turistidele Muraste looduskaitseala ja mere avamine Tilgu tee kaudu, mis on sisuliselt maantee ja mitte külavahetee.

Planeeritava lifti perspektiivset kasutusmahtu hinnates puudub ka klindipealses elurajoonis taristuline võimalus lahendada külastajate parkimine. Samuti puudub sobiv parkimisala klindi all. Merikülli tee on kitsas tee ja vahetus naabruses Muraste looduskaitse alale. Kuna tegemist on ühe kitsaima lõiguga selles rohevõrgus, siis tuua sellesse piirkonda objekti külastatavate liiklejate parkimisala on looduskaitseala mõjuhinnanguna käsitlemata. Veepuhastusjaama territooriumile parkimise korraldamine on aga samuti ohuteguritega plaan kuna on käsitlemata võimalik reostusrisk meie rannikumerele kolmandate osapoolte poolt.

Ühtlasi jääb arusaamatuks Keskkonnaameti hinnang, et turistidele suunatud hoone rajamine ei mõju negatiivselt Muraste looduskaitsealale. Järgnevalt on esitatud 2011. aasta keskkonnamõjude hinnangu viide, mis on tehtud “Muraste külas Sisekaitseakadeemia, Ilmandu ja Rannamõisa külas Tilgu tee ning lähiala detailplaneeringu” raames. 

Dokument leitav siit: https://kaart.harku.ee/DP/090924_95/avalik/?fbclid=IwAR0-w2QYriFtfci2LIGeDab3LJeMoDLn88vtQqTZukWRvl_CPoHReq_jKw4 

dokumendi nimi “KSH.pdf” ja lk 19-20. 

Mõni lõik keskkonnamõjude hinnangust, mida võib pidada objektiivseks:

Türisalu-Suurupi-Ninamaa-Muraste-Rannamõisa kaitsealad ja mereäärne koridor 

Tegemist on Harku valla ühe olulisema rohekoridoriga. See on piki rannikut kulgev roheline vöönd, mis kohati on liitunud mereäärsete kaitsealadega ja toimib nii koridori kui tuumalana. /…/  

Kõik kaitsealad koos ranna piiranguvööndiga ja ehituskeeluvööndiga (200 m) on kogu ranniku ulatuses mere ja maa vaheline servakooslus. See on koht, kus madal meri ja mereäärsed maismaa kooslused toetavad eriilmelist taimestikku ning loomastikku ja on oluliseks liikumist suunavaks maastikuelemendiks nii maismaad mööda liikuvatele loomadele kui lendavatele selgroogsetele (nahkhiired, linnud) ja putukatele. Kaitsealad selles katkematus koridoris toetavad suure puhkajate surve all olevate liikide populatsioonide pikaajalist püsimist antud kooslustes. 

/…/

Harku vald on oma looduse poolest eriti unikaalne just laialt levinud pangaaluste laialehiste metsade poolest, mida peetakse Eestis haruldasteks kooslusteks liigirikka nahkhiirte koosluse poolest.7 Mõlemad nimetatud on seotud eelkõige klindiga ja selle poolt tekitatud erilistest keskkonnatingimustest ning elupaikadest. Paekivis asuvad koopad on nahkhiirte jaoks üle-euroopalise tähtsusega ning riikliku kaitse all olevateks talvituspaikadeks. 

/…/

Uuringu kohaselt tuleb klint kogu oma ulatuses arvata rohekoridoriks. Seal, kus võimalik, tuleb klindialust metsa hoida võimalikult laia ribana, kuid see peaks olema vähemalt 50 m klindi seinast. Ehitised peaksid klindist jääma minimaalselt 100 m kaugusele juba ainuüksi ohutuse tagamiseks.

/…/

Muraste koridor Sõrve massiivist 

Sõrve massiivist lähtub Muraste koridor, mis viib läbi Muraste mõisa taguse metsatuka Muraste klindialustesse ja edasi mereäärsetesse metsadesse. Koridor on suhteliselt kitsas ja ületab tiheda liiklusega maanteed, mistõttu selle kvaliteeti ei saa lugeda väga heaks. Samas on koridoris täheldatud väga aktiivset loomade liikumist, mistõttu võib eeldada, et tegemist on ajaloolise loomade liikumisteega, mida loomad kiivalt järgivad. Koridori funktsionaalsuse tagamiseks on oluline, et koridori pindala ei väheneks elamute või muude infrastruktuuride rajamise läbi.

Loomade tihedat liikumist rohekoridoris, kuhu planeeritakse hetkel liftihoone rajamist, on täheldanud ka kohalikud elanikud. Teiste seas on antud alal aktiivselt liikumas nähtud ka nahkhiiri. Esitatud keskkonnamõjude hinnangu kontekstis ei saa kuidagi nõustuda Keskkonnaameti väljatöötamiskavatsuses esitatud väitega, et uue hoone ehitamine loodukaitsealal asuvasse aktiivsesse ja kitsasse, niigi halva kvaliteediga rohekoridori, mõjub kaitseala üldisele seisundile pigem positiivselt. Ühest küljest piirnemine maantee ja merega, teisest küljest klindi ning tiheasustusalaga ei võimalda loomadel leida antud rohekoridorile ka alternatiivi, mistõttu halvendab looduse üldist seisukorda kaitsealal.

Leiame, et oluliselt vähem koormav nii lähedalasuvale eraomandile kui ka looduskaitsealale, oleks klindi erinevate tasandite vahelise liikumisvõimaluse tagamiseks rajada minimalistlik ja turistidele mittesuunatud trepp.

Lugupidamisega

Kolmiku tn piirkonna elanikud

Külaeltsile laekus ka teine pöördumine.

Elanikud on kirjutanud 11.03.21 edastatud pöördumises, et elanikele on väga oluline, et
taastatakse ühendus Muraste ja Meriküla vahel selle väljakujunenud asukohas ning võimaldaks liikuda erinevatel vanusegruppidel jalgsi või kergliiklusvahendi abil kõige mugavamat ja lühemat teed pidi.

11.03.2021
Muraste ja Meriküla elanike pöördumine Muraste Külaseltsi ja Harku vallavalitsuse poole

Meie, käesolevale kirjale allakirjutanud Muraste ja Meriküla elanikud, toetame turvalise
pangaservast allapääsu taastamist Muraste külast.
Oleme selle piirkonna valinud oma elukohaks tänu erakordsele loodusele ja unikaalsele
rannajoonele. Me hindame kõrgelt võimalust liikuda Muraste looduskaitsealal ja selle
ümbruses autot kasutamata.
Trepitorni sulgemise tagajärjel puudub Muraste elanikel mõistlik juurdepääsutee Muraste looduskaitsealale ja mere äärde. Hetkel peame kodukandi matkaradade kasutamiseks
ületama võõraid elamukrunte, kasutama ohtlikku laskumist pangaservast või sõitma autoga,
suurendades piirkonna liikluskoormust.
Meile on väga oluline, et taastatakse ühendus Muraste ja Meriküla vahel selle
väljakujunenud asukohas ning võimaldaks liikuda erinevatel vanusegruppidel jalgsi või
kergliiklusvahendi abil kõige mugavamat ja lühemat teed pidi.
Meie, Muraste ja Meriküla elanikud, väärtustame loodust, liikumist ja tervislikke eluviise.

* Foto: Visitharku.com

Külaseltsi juhatuse koosolek 21.01.21

Teemad:

Mänguväljaku ja rulapargi remonttöödest

Tegime vallale ettepaneku rahastada atraktsioonide remonti ja väljavahetamist rulapargis ja Pankranniku mänguväljakul. Tegemist on avalikus kasutuses olevate objektidega.

Põhjaristi pst haljastus

Vald on teinud ettepaneku teha asendusistutusi st toetada istikutega, et rajad Põhjaristi pst kirsiallee, mille kastmise, tööd ja heakorra võtavad kanda kohalikud elanikud. Töörühm teaviab elanikke avanenud võimalusest.

Liikluskorraldusest

Andsime vallale liikluskorradluse muudatussoovidest teada, vastused ei ole meile tähtaegselt laekunud. Vormistame lisapäringu jaanuari viimasel nädalal ja teeme ettepaneku seltsi ja kogukonnaga kohtumiseks.

Välijõusaali rajamine

Kaasava eelarve raames sai meie projekt II koha, vormistame ettepaneku vallale lisaeelarve raames rajada Murastesse välijõusaal.

KIK projekt tigude võõrliikide tõrjumiseks

Otsustati kokku kutsuda veebruari esimesel nädalal töörühm huvitatud isikutest.

Eelolevad sündmused

Ettepanek korraldada 13. veebruaril Saatpalu ja Rebase kontsert. Öömatka toimumine

Otsustati viiruspuhangu tõttu mõlemad sündmused ära jätta.

Treeningud ja huviringid jätkavad tegevust esimesel võimalusel.

Arengukava

Märtsis kutsutakse kokku töörühm ja külakoosolek arengukava koostamiseks uueks perioodiks.

Muraste külaseltsile ettepanekud Harku vallavalitsusele liikluskorralduse muudatusteks

Täname kogukonnaliikmeid panuse ja kaasamõtlemise eest liikluskorralduse ettepanekute tegemisel.

 1. Teha Maandeeametile ettepanek muuta Klooga maantee lõik alates Pangapealse sissesõidust kuni Kallaku teeni asulasiseseks liikluskorralduseks (paigaldada asula märgid 571 ja 572). Kehtib üldine kiiruspiirang 50km/h ja ühissõidukitel on peatusest väljumisel eesõigus.
 2. Teha Maanteeametile ettepanek muuta teeületuskohad ülekäiguradadeks, kus sõidukil on teeandmise kohustus jalakäijale. Praegused teeületuskohad on segadust ning liiklusohtlikke olukordi tekitavad.
 3. Teha Maanteeametile ettepanek koostöös Harku vallaga rajada tulevikus Klooga maantee ületamiseks jalakäijate tunnel kahe külaosa ühendamiseks (nn Konsumi ristmik)
 4. Jätta Kolmiku tänav alates Kivimaa tänavast  üldiseks õuealaks (paigaldada õueala märk 573 ja 573 ka Kivi ja Nõlvaku tänava ülemineku kohta). Projektis pakutud lahendus ei taga Kivi’ga algavate tänavatelt tulevate kergliiklejate ohutust. Samuti tekitab segadust olukord, kui Kolmiku tänav muudetakse samaliigiliste ristmikega tänavaks, mistõttu õuealadelt väljujatel on samaaegne teeandmiskohustus Kolmiku tänaval parema käe reegli järgi teeandmiskohustusega liiklejatega.
  Märkus: Tupiktänavate õueala ja samaliigiliste ristmike  ’märgistamisega’ eemaldatakse ca 46 märki, samas lisatakse ca 114 uut liikluskorraldusmärki. Uuringud on näidanud, et liikluskorraldusmärkide rohkus pigem suurendab liiklusriske kui vähendab neid, kuna juhi tähelepanu on liikluskorraldusmärkidel, mitte reaalsel liiklusolukorral.
 5. Jätta ära Kolmiku tänava platvormini viiva tänavalõpu sulgemine. Projektis toodud ettepanekus on selgusetu, millist probleemi sellega lahendada soovitakse.
 6. Muuta Kolmikkaare tänav läbisõidetavaks tänavaks (praeguse liikluskorralduse järgi, mis pole külaelanikega kooskõlastatud, on see tänav tupiktänavaks muudetud)
 7. Jätta Põhjaristi pst õuealaks, muuta Pangapealse ja Lepalaane tänavad samaliigiliste ristmikega tänavateks. (sellel alal on võimalik õueala lõpetada enne Lepalaane tänavaga ristumist
 8. Muuta Hansu ja Hindreku tänavad õuealadeks

Juhime tähelepanu, et Kolmiku tänavale paigaldatud tee eralduspostid ei täida oma eesmärki, kuna need ei püsi maas ja on tihtipeale lõhutud.

Juhime tähelepanu ka sellele, et pea kaks aastat ei ole uuendatud Lee tee, Konsumi ja kooli juures olevate ülekäiguradade märgistust. Märgistus on väga kulunud.

Soovime korraldada kohtumise valla liiklusspetsialisti ja Muraste külaseltsi liikmete vahel, et planeeritavad muudatused läbi arutada.

Muraste külaseltsi juhatus

Liikluskorralduse ettepanekud tähtaeg 09.dets 2020

MURASTE KÜLAS PLAANITAKSE LIIKLUSKORRALDUSE OLULISI MUUDATUSI – AVALDA ARVAMUST!

Eelmise nädala lõpus avalikustas Harku Vallavalitsus plaanitava liikluskorralduse muudatuse Muraste külas (link allpool). Kuna tegemist on meie külaelanike igapäevaelu oluliselt mõjutava muudatusega (ainuüksi Pankranniku ja Pangapeale piirkonda lisandub 114 uut liiklusmärki!), palume kõigil planeeritud muudatustesse süveneda ja anda Muraste Külaseltsile oma tähelepanekutest teada.Esitage oma arvamus-seisukoht kas postituse kommentaarina või saatke e-kirjana aadressil muraste@muraste.ee. Arvamusi ootame kuni 6.12.2020 hilisõhtuni, et need siis saata ühise pöördumisena vallale. https://www.harku.ee/…/muraste-kula-liikluskorralduse…

Hääleta välijõusaali poolt

https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/539?filter=&haaletus=539&ettepanek=51753&kid=12621

Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM vallarahvale Murastes

Eeldatav maksumus: 49794 €

Kopeeri otselink

Muraste külaseltsi ettepanek kaasava eelarve raames.

Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM vallarahvale Murastes

Me kõik vajame välijõusaali!

 • Tervisekilomeetri raames, loodusradu kasutades, kergliiklusteidpidi liigeldes tullakse treengute mitmekesistamise eesmärgil Murastesse, et kasutada uusi välijõusaali atraktsioone.
 • Jõusaali leiab kindlasti kasutust noorte poolt, kes sisustavad oma vaba aega Muraste rulapargis ning võrkpalliväljakul, arendades seeläbi tervisega seotud kehalisi võimeid.
 • Välijõusaal saab olema kasutuses õpetjate ja laste poolt,  kes viibivad koolipäeva raames  õuevahetunnis, et vähendada õpilaste passiivset istumisaega. Antud projekt toetab üle-Eestilist „Liikuma kutsuva kooli programmi“.
 • Tervelt elatud eluaastad, tänu turvaliselt ja lihtsalt muudetavatele raskustele saavad jõulinnaku vahendeid kasutada eakad.
 • Välijõusaal loob võimaluse teha taastusravi.
 • Covid viirusest lähtuvalt soovime avardada Harku vallas  õues tervisespordi tegemise võimalusi.
 • Väljõusaali rajamise läbi loome keskkonna, kus lapsevanem ja laps saavad üheaegselt olla kehaliselt aktiivsed endale jõukohase tegevusega.
 • Rajatavas jõusaalis on elemente kokku 8, lisaks boonunsena paigaldatalse 2 poomi, rööbaspuud, ronimisköied, võimlemisrõngad, fitnessiköis ja ronila.

Miks rajada vallarahvale just OMNIGYM  jõusaal vabas õhus?

+ Välistingimustes kasutatavad treeningseeadmed on sisejõusaali võimalustega

+ Kasutajasõbralik ja turvaline, jõusaal vastab ohutusstandardi EN 16630- 2015 nõuetele.

+ Välijõusaali treeningseadme küljes on õpetus koos lihasgruppidega ning QR-koodi abil leitav harjutusvideoga.

+ Loodud ja testitud Skandinaaviamaades

+ Kõrge multifinktsionaalsus väljendub raskuste ja kõrguste lihtsas muudetavuses

+  Valitud jõuseadmed tagavad kogu keha treeningu

+ Jõuseadmed on turvalised ja  kasutatavad alates lapseeast kuni kõrge vanuseni

+ Jõusaal on kasutatav aastaringselt iga ilmaga

+ Omnigym välijõusaali sarjal on patenteeritud raskuse lisamise mehhanism, mis on ainulaadne välitrenazööridel.

+ Jõusaal sobib erineva ettevalmistusega treenijale nt taastusravi tegemiseks

+ Väljas treenimine vähendab ka teadlikute treenijate ökoloogist jalajälge

+ Jõusaal on madalate hoolduskuludega, garantii on 2-20 aastat

+ Kasutatavad materjalid on taaskasutatavad

Hääletage õuejõusaali poolt!

Me kutsume teid kõiki aktiivselt liikuma, kohtume jõusaalis!

NÄDAL 49

Esmaspäev
14:45 Fa Stuudio kandlering
16:00 Jumping lastele, treener Kaire Taberland
17:30 LiULi kandleansambel
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, dirigent Elen Ilves
20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Tabasalus

Teisipäev
14:00 Triinu laulustuudio
18:00 Kudumise-jutuklubi- liitu!
18:30 Seltskonnatantsukursus edasijõudnutele
18:30 Inglise keele kursus
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule
19:30 Rahvatants UUS! – Mehed harjutavad meestepeoks! 
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Tabasalus


Kolmapäev
14:30 Fa Stuudio flööditund
15:15 Fa Stuudio klaveritund
17:30 Mudelismiring
17:30 Vanemate kool “Imelised aastad”
18:15 Prantsuse keele tund
18:30 Inglise keele kursus A2
19:30 Ùkulele algajad ja edasijõudnud, kohtumised üle nädala
20:00 Aeroobika
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Neljapäev
14:45 Fa Stuudio klaveritund
16:15 Fa Stuudio flööditund
17:00 Triinu laulistuudio, soololaulutund
18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond
19:00 Jooga, treener Daire Tammik
19:00 Inglise keele kursus B1.1
19:30 Suurupi Naiskoor Meretule
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Reede
Kino, kontsert, teater, koolitus
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Laupäev
Koguperesündmused, väliüritused, retked
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Pühapäev
Traditsiooniline hingetõmbepäev
19:00 Jumping, treener Kaire Taberland
17:00 Jõusaali infovoldikute jagamine Murastes

Aitäh kogukonnale – unistuste klaver on kohal!

Möödunud maikuus julgesime välja öelda Muraste Külaseltsi unistuse – unistuse valgest klaverist! Rahaline seeme oli 2020.a riigieelarvelise toetuse eraldisena olemas, aga sellest täiusliku klaveri ostuks ei piisanud. Seetõttu me palusime Teie abi, palusime kogukonna toetust. Ja abi tuli. Tuli nii palju, et praeguseks on imekaunis valge Estonia klaver jõudnud koju – Murastesse. Meie unitus on täitunud. Lubasime, et kui klaver on kodus, teeme kõigile toetajatele tänutäheks uhke avakontserdi. Kahjuks praegune olukord seda ei luba. Aga me teeme selle kohe, kui meid ümbritsev keskkond on piisavalt turvaline, et kontserdil saame mõelda vaid imelisele muusikale. Praegu ütleme kõigile toetajatele südamest aitäh ja kuni kohtume kontserdil – nautige ilusat muusikat!

Siira tänulikusega,

Muraste Külaseltsi juhatus

NÄDAL 48

Esmaspäev
14:45 Fa Stuudio kandlering
16:00 Jumping lastele, treener Kaire Taberland
17:30 LiULi kandleansambel
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, dirigent Elen Ilves
20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk, liitu treeninguga! /tantsusaal/

Teisipäev
14:00 Triinu laulustuudio


18:00 Kudumise-jutuklubi, Tiiu-Maie Laht, liitu!

19:30 Rahvatants UUS! – Mehed harjutavad meestepeoks!

18:30 Seltskonnatantsukursus edasijõudnutele, Helen-Klandorf Sadam juhtimisel
18:30 Inglise keele kursus B1.2, Maret Hein
19:00 Suurupi Naiskoor Meretule, häälerühm

Kolmapäev
14:30 Fa Stuudio flööditund
15:15 Fa Stuudio klaveritund
17:30 Mudelismiring, liitu, sobib ka suurtele tehnika ja mudelihuvilistele!
17:30 Vanemate kool “Imelised aastad”, grupp täis
18:00 VUNK meeskonna koosolek
18:15 Prantsuse keele tund
18:30 Inglise keele kursus A2
19:30 Ùkulele algajad ja edasijõudnud, kohtumised üle nädala
20:00 Aeroobika, treener Kaja Tuisk, liitu!

Neljapäev
14:45 Fa Stuudio klaveritund
16:15 Fa Stuudio flööditund
17:00 Triinu laulistuudio, soololaulutund
18:30 Muraste Nimetu Näitemänguseltskond
19:00 Jooga, treener Daire Tammik, liitu treeninguga!
19:00 Inglise keele kursus B1.1
19:30 Suurupi Naiskoor Meretule häälerühm

Reede
Kino, kontsert, teater, koolitus vt FB

Laupäev
Koguperesündmused, väliüritused, retked, vaata FB

Pühapäev
Traditsiooniline hingetõmbepäev
19:00 Jumping, treener Kaire Taberland, liitu treeninguga!