Kutse väärtuslike maastike teemaplaneeringu töötuppa

Harku Vallavalitsus on koostamas Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringut. Valla konsultandid on OÜ Head ja OÜ Sfäär Planeeringud. Valminud on teemaplaneeringu eskiis, kus on tehtud miljööväärtuslike alade eelvalik ja väärtuslike maastike ettepanekud.    Kutsume teid osalema teemaplaneeringu töötuppa, et saada Harku valla külaseltside ja kohalike elanike poolseid ettepanekuid teemaplaneeringu lahenduse kohta, vaadata üle milliseid alasid võiks täiendavalt määrata miljööväärtuslikuks hoonestusalaks või väärtuslikuks maastikuks, millised oleksid ehitusreeglid/ hooldamissoovitused neile aladele ning saada tagasisidet ja täiendusi seni tehtud tööle.

Vaja on välja tuua kõik valla miljöö- ja loodusväärtuslikud alad, koos arutada, kas need metoodika alusel saab määrata  ja tuua neile maakasutus- ja ehitustingimused.

Harku valla teemaplaneering on leitav Harku valla kodulehel

Töötuba toimub Harku Vallavalitsuse saalis 28. novembril kell 17.30.jaht

Teemad, mida töötoas arutatakse ja mida võib ette valmistada:

I MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD HOONESTUSALAD

  1. Vaadata üle teemaplaneeringu eskiisis toodud miljööväärtuslikud hoonestusalad – nende piirid ja maakasutus- ja ehitustingimused. 2. Kas teie kodukandis on veel objektiivsete kriteeriumite alusel tuvastatavaid miljööväärtuslikke hoonestusalasid, mida seni veel pole teemaplaneeringu eskiisis määratud ja mida tasub hoida läbi ehitus- ja maakasutustingimuste seadmise?

Miljööväärtusliku hoonestusala metoodika ja valikute kriteeriumid on toodud teemaplaneeringu seletuskirjas lk 25-27, palume nendega soovitust andmise eel tutvuda.

Miljööväärtuslik hoonestusala on hoonestatud ala, mis:   moodustab terviku (ühtne ehitustraditsioon, ehitusaeg/ajalugu, funktsionaalne tervik, visuaalne või maastikuline tervik) või iseloomuliku osa tervikust;  on piirkonnale tüüpiline ja iseloomustab hästi mingit ajaperioodi või piirkonna (asustus)ajalugu või arengut laiemas mõttes;  on ainulaadne kogu piirkonnas, originaalse või unikaalse plaanistruktuuri, ehitustraditsiooni või funktsiooniga.

Miljööväärtuslikuks hoonestusalaks ei määrata alasid:  mis on juba kultuurimälestisena või looduskaitseobjektina riikliku all;  üksikhooneid;  valdavalt enne 1990.-daid aastaid ehitatud/hoonestatud alasid (vt allpool „väärtuslikud hoonestusalad“);  üksikuid maastikuelemente (kiviaiad, teelõigud, vt allpool väärtuslike maastikuelementide üldreeglid).

Alade miljööväärtuslikuks hoonestusalaks määramisel võib mõelda küsimusele – millised on nende hoidmiseks vajalikud maakasutus- ja ehitustingimused, mida saab teemaplaneeringuga seada.

II MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD HOONED

Miljööväärtuslike hoonete ettepanekud on toodud ptk 3.9 lk 50. Palume enne lisa ettepanekute esitamist vaadata hoonete loetelu ja nende kaitsetingimused üle.

Milliseid ajalooliselt olulisi üksikhooneid või hoonete komplekse oskate veel oma kodukandis nimetada, mille kaitse pole tagatud muinsuskaitseliste piirangutega ja mille võiks lisaks teemaplaneeringus määratleda? Millised on ettepanekud nende hoonete kaitsmiseks?

III VÄÄRTUSLIKUD HOONESTUSALAD

Teemaplaneeringuga määratud väärtuslikud hoonestusalad on toodud lk 51-55. Tegemist on ühtse ja tervikliku arhitektuuriga kaasaegsete elamupiirkondadega, mille säilitamiseks võiks seada maakasutus-ja ehitustingimusi.

Milliseid kaasaegseid tervikliku arhitektuuriga elamupiirkondi oskate veel nimetada oma koduvallas, mida võiks läbi teemaplaneeringus seatavate maakasutus- ja ehitustingimuste hoida/ väärtustada/ säilitada olemasoleval kujul?

IV VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD

Väärtuslik maastik on ala, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus. Käesolevas teemaplaneeringus käsitletakse kultuurilis-ajaloolise väärtusega hoonestatud alasid (külasid) miljööväärtuslike hoonestusalade alapeatükis. Hästi hooldatud ja ajaloolise maakasutusmustriga põllud, rohumaad, loopealsed jt kultuurmaastikud, millele on edaspidi vajalik koostada hoolduskava, on näited väärtuslikest maastikest. Väärtuslike maastike all võib käsitleda osaliselt ka muinsus- või looduskaitsealuseid alasid (nende kohta kehtivaid riiklike piiranguid teemaplaneeringuga leevendada ei saa).

Teemaplaneering täpsustab Harju maakonna teemaplaneeringus ”Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ja Harku valla üldplaneeringus määratud väärtuslike maastike piire ja määrab neile aladele maakasutus- ja ehitustingimused. Palume üle vaadata väärtuslike maastike piirid ja edasised maakasutus-ehitustingimused lk 56-62.

Milliseid väärtuslikke maastikke oskate veel oma koduvallas esile tuua, mille kohta oleks vaja koostada hoolduskava?

V VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUELEMENDID

Ptk 3.11. 6 on toodud tingimused kogu valla territooriumi väärtuslike maastikutüüpide ja elementide säilitamiseks, milleks käesoleva teemaplaneeringuga on peetud kiviaedu, ajaloolist trajektoori järgivaid teid ja vanu puid ja alleesid. Kaardil kõiki üksikelemente määrata pole võimalik vaid ühtsed tingimused maastikuelementide säilitamiseks kehtivad kogu valla territooriumi kohta. Selle alapeatüki tähendus on, et külaseltsid ja kohalikku ajalugu mäletav kogukond vaataks üle valla kultuuripärandit iseloomustavad elemendid (sh mõisate ja majakate ning merekindlusega seotud elemendid) ja arutaks nende hoidmise tingimuste üle.

Palume üle vaadata tingimused väärtuslike maastikuelementide säilitamiseks ja vajadusel teha ettepanekud nende täiendamiseks.

Kokkuvõtteks: Harku valla külaseltsidele, vabaühendustele ja kohalikele elanikele üleskutse kirjutada üles ja tuua koosolekule kohale oma teadmised kõigist meie valla ajaloolistest, kultuurilistest, looduslikest, muinsus- ja miljööväärtustest, mida eksperdid saaksid vastavalt teaduslikule metoodikale kaalutleda, uurida, otsustada.

Harku Vallavalitsus ja konsultandid osaühingutest Head ja Sfäär Planeeringutest ootavad aktiivset osavõttu!

Kohtumiseni!